Taryfy opłat

Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2020 Prezydenta Miasta Kutna z dnia 13.03.2020 r. – obowiązuje od 1.04.2020 r.

Taryfa opłat za przewóz oraz innych opłat, za usługę świadczoną przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Kutnie w zakresie publicznego transportu zbiorowego

1. Przewóz świadczony przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie

w ramach publicznego transportu zbiorowego odbywa się na podstawie następujących dokumentów przewozu:

 • biletów jednorazowych (w formie papierowej lub elektronicznej);

 • biletów miesięcznych (wyłącznie w formie elektronicznej)

  i/lub dokumentów, potwierdzających uprawnienie do korzystania z przewozów ulgowych lub bezpłatnych.

   

  2.1. Opłaty za przewóz osób określają poniższe tabele:

   

  CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH
  uprawniających pasażera do korzystania z przewozu dowolną liczbą środków transportu, na dowolnie wybranych liniach (bilet przesiadkowy), w czasie 55 minut liczonym od momentu skasowania biletu.


  RODZAJE BILETÓW

  CENY BILETÓW

  Bilet normalny – bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień

  2,60 zł

  Bilet ulgowy – bilet uprawniający do korzystania z przewozu z ulgą w wysokości 50% ceny biletu normalnego, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie

  1,30 zł
  Bilet normalny zakupiony u kierowcy – bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień 3,00 zł


  Bilet ulgowy zakupiony u kierowcy
  – bilet uprawniający do korzystania z przewozu z ulgą w wysokości 50% ceny biletu normalnego zakupionego u kierowcy, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie

  1,50 zł

   


  CENY BILETÓW MIESIĘCZNYCH uprawniających pasażera do korzystania z przewozu dowolną liczbą środków transportu na dowolnie wybranych liniach w określonym miesiącu kalendarzowym.


  RODZAJE BILETÓW

  CENY BILETÓW


  BILET IMIENNY
  – bilet zawierający dane osobowe pasażera, uprawnionego do korzystania z przewozu


  Bilet normalny
  – bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień

  70,00 zł


  Bilet ulgowy – bilet uprawniający do korzystania z przewozu z ulgą w wysokości 50% ceny biletu normalnego, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie

   

  35,00 zł


  BILET NA OKAZICIELA – bilet uprawniający pasażera – posiadacza biletu, do korzystania z przewozu

   

  Bilet normalny – bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień

   

  100,00 zł